Trong 3 ngày, các đại biểu được triển khai các nội dung về tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ Nhật Bản Organic JAS như: Yêu cầu và chuẩn mực chấp nhận đối với tiêu chuẩn JAS hữu cơ cho các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi; nghiên cứu điển hình về các nguyên vật liệu dùng cho trồng trọt và chăn nuôi hữu cơ theo tiêu chuẩn JAS. Bên cạnh đó là cách thức phân phối sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tại thị trường Nhật Bản cũng như giới thiệu một số đầu mối cụ thể và cách thức kết nối sản phẩm hữu cơ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *