Đánh cắp số phận

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế – xã hội của khoa học và công nghệ. Lĩnh vực này có sự đóng góp tích cực trong việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tâm huyết với lĩnh vực này, các trí thức trong tỉnh Vĩnh Long đóng góp nhiều giải pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *