Xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội vững chắc là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt mà Đảng ta đặt ra  và thực hiện tốt thời gian qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *