Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngoài các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước thì sự chung tay góp sức của người dân làm cho môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp là rất quan trọng, góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *