Trong những năm qua, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến được các cấp chính quyền trong tỉnh Vĩnh Long quan tâm thực hiện, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở các tuyến huyện, xã, nhất là dịch vụ công trực tuyến theo mức độ 3, 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *