UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ triển khai Chương trình OCOP; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực về quản trị, marketing cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *