Xác định việc hoàn thiện hệ thống giao thông sẽ tạo điều kiện để giao thương hàng hóa, đi lại, dễ dàng và cũng là nền tảng quan  trọng trong thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội phát  triển nên ngay từ khi tái lập tỉnh, Vĩnh Long đã dồn sức đầu tư phát triển hệ thống giao thông địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *