Nhằm chuyển dịch cơ cấu , thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao đời sống người dân, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để thu hút các nguồn vốn đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *