Trong đợt này, có 71 đảng viên được trao huy hiệu Đảng. Trong đó có 5 đảng viên được trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 26 đảng viên được trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng và 40 đảng viên được trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng.  Đây là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng đảng viên có nhiều thành tích đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tiêu biểu, gương mẫu trong lối sống; kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *