Với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, cả hệ thống chính trị và Nhân dân, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ và đảng viên về tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng ngày càng được nâng lên. Từ đó đã nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng…..   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *