Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm tập trung phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị tiềm năng bản địa. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, chương trình ocop bắt đầu được triển khai từ năm 2019, đến nay đã có 98 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Đây là sự bảo chứng về chất lượng giúp các chủ thể OCOP tăng sức cạnh tranh trong quá trình kinh doanh sản phẩm trên thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *