Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về đề án “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *