Thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, tạo được sự liên kết giữa 4 nhà (Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân), đầu ra được đảm bảo… Đó là kết quả tốt sau 4 năm triển khai thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *