Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được cả nước, trong đó có Vĩnh Long triển khai thực hiện định kỳ 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2012. Thông qua đó, nhằm mục đích phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, là tiền đề góp phần hình thành nên các sản phẩm đặc trưng của địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *