Theo Trung tâm BVTV phía Nam, thời điểm này, tại một số địa phương khu vực Nam bộ và ĐBSCL xuất hiện đợt rầy nâu từ giai đoạn trưởng thành mang trứng đến tuổi 1 gây hại lúa Đông Xuân. Để đảm bảo năng suất lúa, nông dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ loại dịch hại này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *