Thời gian qua các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối,chủ  trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân đồng thời là kênh phản hối hiệu quả, tin cậy những ý kiến, đóng góp, tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến Đảng, chính quyền và cơ quan chức năng. Trong đó đã góp phần quan trọng trong đưa Nghị quyết của tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuộc sống , góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *