Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *