Nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, nhờ thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn Vĩnh Long ngày càng đổi mới, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *