Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn là một trong những công tác trọng tâm ở các địa phương. Bởi từ đây không chỉ góp phần thay đổi diện mạo mà còn là tiền đề góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Khởi sắc ở nông thôn ngày nay là một trong những thành tựu đáng phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *