Đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dựa vào dân, lấy dân làm gốc là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Với nhiều thế hệ cán bộ của tỉnh Vĩnh Long thì dựa vào dân, lấy dân làm gốc đó là bài học có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận lẫn thực tiễn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *