Bài học rút ra từ việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân là bên cạnh phát huy tính tiên phong, gương mẫu thì cán bộ, đảng viên phải gần dân để lắng nghe dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *