Là đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, Trung đoàn bộ binh 890 với nhiệm vụ phối hợp cùng các địa phương xây dựng quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên; huấn luyện chiến sĩ mới và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Những năm qua, công tác huấn luyện của đơn vị luôn đạt được kết quả cao. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *