Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, đến nay tỉnh Vĩnh Long có 12  xã đạt 19/19 tiêu chí. Điều đáng chú ý là hiện nay dù đã được công nhận nhưng các địa phương này vẫn tiếp tục đầu tư và vận động nhân dân thực hiện các phong trào để tạo diện mạo mới cho địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *