Đến xã Mỹ Lộc, huyệnTam Bình ngày nay, chúng ta sẽ cảm nhận được sự vươn lên mạnh mẽ về kinh tế -xã hội. Sức sống mới từ xã nông thôn mới Mỹ Lộc đã và đang mang đến niềm tin của người dân vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, một chương trình của ý đảng lòng dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *