Những năm qua, ủy ban MTTQ huyện Tam Bình và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, MTTQ huyện đã huy động được sự chung tay, góp sức của người dân góp phần thực hiện hoàn thành nhiều tiêu chí nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *