Bằng những biện pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *