Đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và xã hội về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm và tham gia các hoạt động xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *