Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thu nhập là một trong những tiêu chí khó đòi hỏi từng xã phải phát huy tốt vai trò nội lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *