Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngoài các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng bằng ngân sách nhà nước thì việc chung sức, chung lòng của người dân, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp là rất quan trọng. Bởi như vậy, xây dựng nông thôn mới mới mang tính bền vững. Hội nông dân xã Long Mỹ, huyện Mang Thít là một điển hình trong tổ chức mô hình thu gom rác thải, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *