Chương trình mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là ocop qua 4 năm triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bước đầu đã khơi dậy và phát huy hiệu quả tiềm năng bản địa. Hiện nay, thực hiện “chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021- 2025” theo đề án của chính phủ, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển các sản phẩm có tiềm năng đạt ocop và cải thiện chất lượng, nâng hạng sao cho các sản phẩm đã có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *