Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện gần 8.200 công trình, phần việc thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, góp phần giải quyết được nhu cầu bức xúc của người dân và tạo an sinh xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *