Hưởng ứng cuộc vận động “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Trà Ôn đã lãnh đạo nhân dân ở các xã thực hiện đạt nhiều tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần nâng cao đời sống của người dân đồng thời xây dựng bộ mặt nông thôn Trà Ôn ngày càng thêm đổi mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *