Nguồn nhân lực là một trong những vốn quý để doanh nghiệp phát triển. Ở Vĩnh Long, thời gian qua nhiều doanh nghiệp luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, xem đây là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *