Giai đoạn 2005-2012 và năm 2013  nhờ thực hiện tốt và  đầy đủ các chính sách pháp luật về giảm nghèo nên công tác giảm nghèo của huyện Tam Bình đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đến nay, trên địa bàn huyện còn 1.883 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,7% so tổng số hộ trên địa bàn huyện; tỷ lệ hộ cận nghèo là 1.724 hộ, chiếm tỷ lệ 4,3%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *