Xác định việc xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm đã xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng có hiệu quả, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *