Xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với gần 1.000 hộ. Bên cạnh việc chấp hành chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, bà con Khmer còn thực hiện tốt các chương trình, phong trào ở địa phương, nhất là thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *