Sau thời gian thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Trung Hiệp huyện Vũng Liêm đã có những chuyển biến tích cực. Bộ mặt nông thôn thay đổi, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *