Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ở tỉnh Vĩnh Long, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là sự hưởng ứng tích cực của người dân. Một trong những phong trào nổi bật là nông dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, công sức để xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *