Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành, thì vai trò chỉ đạo, điều hành của địa phương trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đóng vai trò rất quan trọng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *