Với sự quan tâm của các ngành, các cấp, số lượng HTX được thành lập mới trên địa bàn tỉnh hàng năm không ngừng tăng.Thế nhưng vấn đề đặt ra hiện nay chính là chất lượng họat động của các HTX, nhất là các HTX trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp vẫn chưa đạt được sự kỳ vọng của nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *