Xuất phát từ quan điểm không thỏa mãn, không chạy theo thành tích sau khi đạt xã nông thôn mới, Ban chỉ đạo các xã nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo tiêu chí thu nhập, cải thiện nâng cao đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *