UBND tỉnh Vĩnh Long vừa thành lập đoàn kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở 6 xã điểm về đích năm 2018. Hoạt động này nhằm đánh giá đúng thực chất tiến độ hoàn thành tiêu chí ở các xã điểm, đồng thời qua đó chỉ đạo các địa phương tập trung quyết liệt hơn, để hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *