Đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Long có 39/89 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Một trong những yếu tố quan trọng để đạt kết này là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *