Báo cáo với đoàn công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cho biết: đã ban hành các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, thành lập các tiểu ban Văn kiện, nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Trong đó, chỉ đạo chuẩn bị trước một bước dự thảo các văn kiện: đánh giá tình  hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội, xây dựng lực lượng, công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *