Một trong những mặt công tác nổi bật của ngành LĐTBXH tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua là bình quân hằng năm tạo việc làm mới cho trên 27.000 lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm đáng kể tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp từ trên 57% (năm 2010) xuống còn 48% (năm 2015), đạt 100% Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *