Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của những người có thu nhập thấp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *