Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực nông thôn phát triển toàn diện. Để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh Vĩnh Long đã tích cực đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *