Thực hiện vai trò, chức năng của báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đưa chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân nhân, năm 2021, báo chí tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực trong tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước và tỉnh nhà, góp phần cùng với địa phương vừa kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *