Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội khu vực nông thôn phát triển. Để góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cơ quan báo chí trong tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *