Năm 2022, kinh tế xã hội  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phát triển ổn định, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đó là kết quả đáng ghi nhận từ sự nổ lực tổng hợp của nhiều ngành, nhiều cấp bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả. Trong đó giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được các cấp , các ngành làm tốt trên mọi lĩnh vực, góp phần đảm bảo an ninh tư tưởng, nâng cao niềm tin của  cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *